Algemene Voorwaarden

HomeJuridischAlgemene Voorwaarden

Documenten

Algemene voorwaarden van Inseego Benelux B.V.

Gedeponeerd onder nummer AL 13/2010 bij de griffie van de rechtbank te Dordrecht.

 1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Inseego Benelux B.V. (hierna ‘Inseego’) sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

  1.2 Bij aanvaarding door Inseego van een aanbod wordt de toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Aanbieding

  2.1 Elke van Inseego uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

  2.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Inseego onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Totstandkoming, looptijd en opzegging van overeenkomsten

  3.1 Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen wanneer de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft verstrekt of bevestigd, alsook wanneer Inseego met de uitvoering van de opdracht is aangevangen .

  3.2 Een overeenkomst op grond waarvan Inseego voor de opdrachtgever de hosting verzorgd, wordt aangegaan voor een periode van ten minste 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van installatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van een contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging door opdrachtgever dient te geschieden middels een aangetekend schrijven. Indien de overeenkomst niet rechtsgeldig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch met 12 maanden verlengd. De hiervóór vermelde regels met betrekking tot opzegging blijven op die overeenkomst onverminderd van kracht.
 4. Prijzen / Prijswijzigingen

  4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Inseego gebaseerd op totaalopdracht, derhalve inclusief levering en/of installatie van Inseego goederen en diensten in Nederland, binnen 12 maanden na totstandkoming van de overeenkomst.

  4.2 Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil geldend voor het jaar van de totstandkoming van de overeenkomst. Inseego is gerechtigd de prijzen jaarlijks te corrigeren op basis van het CPI -CAO loonindexcijfer- .

  4.3 Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook in geval van voorzienbare omstandigheden, is Inseego gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. Levering en eigendomsvoorbehoud

  5.1 Inseego zal de bestelde goederen zo veel mogelijk leveren en/ of installeren binnen de door haar aangegeven termijn. Overschrijding van de levertijd, ongeacht de oorzaak, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven, ook niet na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In dit geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade van welke aard dan ook.

  5.2 Vanaf het moment van levering en/of installatie komen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  5.3 Zolang de opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens Inseego heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook, zullen alle door Inseego geleverde goederen eigendom van Inseego blijven.

  5.4 De opdrachtgever is niet bevoegd de door Inseego geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen voordat de volledige betaling is geschied.

  5.5 In geval de opdrachtgever enige verplichting ten opzichte van Inseego niet nakomt, is Inseego zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de krachtens voorgenoemd eigendomsvoorbehoud aan haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot het betalen van een vergoeding wegens geleden schade, gederfde winst en interest.

  5.6 Inseego is door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd namens deze al datgene te ondernemen dat Inseego naar haar oordeel noodzakelijk acht ter verzekering van haar krachtens dit artikel toekomende rechten. Hieronder worden in het bijzonder onder meer begrepen de machtiging tot verwijdering van de aan Inseego toebehorende goederen en het daartoe betreden van de ruimten waar de goederen zich bevinden.
 6. Overmacht

  6.1 Indien Inseego één of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en evenmin op grond van de wet, een door Inseego gegeven garantie, of de verkeersopvatting, aan Inseego kan worden toegerekend, is Inseego niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van overmacht is Inseego te harer keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
 7. Aansprakelijkheid

  7.1 Indien als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst opdrachtgever door de door Inseego geleverde goederen, dan wel als gevolg van de advisering door Inseego, of anderszins door haar handelen of nalaten, directe schade lijdt die tot aansprakelijkheid van Inseego leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  7.2 Opdrachtgever vrijwaart Inseego voor vorderingen en aansprakelijkheden die wederpartijen van opdrachtgever op opdrachtgever kunnen hebben.

  7.3 Inseego zal bij de uitvoering van de overeenkomst handelen als een zorgvuldig opdrachtnemer, mede om verlies van gegevens, voertuigdata, etc., te voorkomen. Zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies van gegevens, voertuigdata, etc., behoudens in het geval van opzet of grove schuld Opdrachtgever is gehouden schadevoorkomende en – in een voorkomend geval ook - schadebeperkende maatregelen te treffen.
 8. Garantie

  8.1 Op door Inseego geleverde goederen rust 12 maanden een “return to factory” garantie.

  8.2 Transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van montage en demontage, vallen nimmer onder enige garantie maar komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Betalingsvoorwaarden

  9.1 Betalingen van facturen door opdrachtgevers dienen zonder enige verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de wijze zoals op de factuur is aangeduid. In tegenstelling tot het in de vorige volzin bepaalde, dienen abonnementsbedragen maandelijks middels automatische incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  9.2 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de Inseego facturen, ook als de opdrachtgever voor haar betalingsverkeer gebruik maakt van de diensten van derden. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag, een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.

  9.3 Door Inseego te maken buitengerechtelijke kosten om tot inning van de factuurbedragen te komen, worden berekend aan de hand van het meest recente Rapport-Voorwerk, thans zijnde Rapport-Voorwerk II, en komen voor rekening van opdrachtgever.

  9.4 Inseego is te allen tijde gerechtigd, ook nadat Inseego met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, alvorens te leveren, van de opdrachtgever te verlangen dat deze financiële zekerheid stelt met betrekking tot de betalingsverplichtingen jegens Inseego. Bij weigering heeft Inseego het recht de overeenkomst te ontbinden.

  9.5 Indien bedragen niet of onvolledig worden voldaan dan wel worden gestorneerd, behoudt Inseego zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Achterstallige betalingen blijven te allen tijde onverkort verschuldigd en direct opeisbaar.

  9.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) faillissement, surseance van betaling, beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk kan beschikken over zijn vermogen, zijn de vorderingen van Inseego onmiddellijk opeisbaar en is Inseego gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 10. Reclame

  10.1 Opdrachtgever is verplicht het werk en het geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk of na levering op zichtbare gebreken te controleren. In het geval van zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Inseego mededeling te doen, bij gebreke waarvan het werk of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

  10.2 Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen twee maanden na voltooiing van het werk of na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Inseego worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

  10.3 Reclame geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 11. Geschillen en toepasselijk recht

  11.1 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgevers en Inseego mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht onder toepassing van Nederlands recht.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.