Algemene Voorwaarden

HomeJuridischAlgemene Voorwaarden

Documenten

Algemene voorwaarden van Inseego Belgium BV

 1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Inseego Belgium BV (hierna 'Inseego') sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

  1.2 Wanneer Inseego een overeenkomst sluit met een opdrachtgever, wordt de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen door loutere ondertekening van de overeenkomst tussen Inseego en de opdrachtgever.
 2. Offerte/aanbod

  2.1 Elke van Inseego uitgegane offerte/aanbod is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

  2.2 Elke offerte/aanbod is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Inseego onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Totstandkoming, duurtijd en opzegging van overeenkomsten

  3.1 Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen wanneer de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft verstrekt of bevestigd, alsook wanneer Inseego met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

  3.2 Een overeenkomst op grond waarvan Inseego voor de opdrachtgever de hosting verzorgd, wordt aangegaan voor een periode van ten minste 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van installatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van een contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging door de opdrachtgever dient te geschieden middels een aangetekend schrijven. Indien de overeenkomst niet rechtsgeldig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch met 12 maanden verlengd. De hiervóór vermelde regels met betrekking tot opzegging blijven op die overeenkomst onverminderd van kracht.

  3.3 Onverminderd de hiernavermelde bepalingen is Inseego is gerechtigd om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling haar verbintenissen op te schorten wanneer de opdrachtgever nalaat zijn/haar verbintenissen gedurende een periode van één maand uit te voeren.
 4. Prijzen / Prijswijzigingen

  4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Inseego gebaseerd op de totaalopdracht, derhalve inclusief levering en/of installatie van Inseego goederen en diensten in België, binnen 12 maanden na totstandkoming van de overeenkomst.

  4.2 Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil geldend voor het jaar van de totstandkoming van de overeenkomst. Inseego is gerechtigd de prijzen jaarlijks te corrigeren op basis van het consumentenindexcijfer, waarbij als basisindex het indexcijfer wordt genomen dat van kracht is op de ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst, vervolgens elk jaar aanpasbaar op basis van het indexcijfer dat van kracht is op 1 januari van dat jaar.

  4.3 Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook in geval van voorzienbare omstandigheden, is Inseego gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. Afname, levering en eigendomsvoorbehoud

  5.1 De opdrachtgever verbindt er zich toe alle bestelde goederen af te nemen binnen de twaalf maanden na de ondertekening van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

  5.2 Inseego zal de bestelde goederen zo veel mogelijk leveren en/ of installeren binnen de door haar aangegeven termijn. Overschrijding van de levertijd, ongeacht de oorzaak, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven, ook niet na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In dit geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade van welke aard dan ook.

  5.3 Vanaf het moment van levering (in de situatie waarbij de goederen door de opdrachtgever of zijn eigen aangestelden worden geïnstalleerd) of vanaf het moment van installatie (in de situatie waarbij de goederen door Inseego worden geïnstalleerd) komen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  5.4 Zolang de opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens Inseego heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook, zullen alle door Inseego geleverde goederen eigendom van Inseego blijven en heeft de opdrachtgever niet het recht de geleverde goederen aan derden te verpanden of het bezit, noch de eigendom ervan over te dragen aan derden.

  5.5 In geval de opdrachtgever enige verplichting ten opzichte van Inseego niet nakomt, is Inseego zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de krachtens voorgenoemd eigendomsvoorbehoud aan haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot het betalen van een vergoeding wegens geleden schade, gederfde winst en interesten.
 6. Overmacht

  6.1 Indien Inseego één of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen, is Inseego niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van overmacht is Inseego te harer keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
 7. Aansprakelijkheid

  7.1 Indien als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst de opdrachtgever door de door Inseego geleverde goederen, dan wel als gevolg van het advies door Inseego, of anderszins door haar handelen of nalaten, directe schade lijdt die tot aansprakelijkheid van Inseego leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De onrechtstreekse schade valt niet onder de aansprakelijkheid van Inseego.

  7.2 Opdrachtgever vrijwaart Inseego voor alle vorderingen en aansprakelijkheden die wederpartijen van opdrachtgever op opdrachtgever kunnen hebben.

  7.3 Inseego zal bij de uitvoering van de overeenkomst handelen als een goede huisvader om verlies van gegevens en voertuigdata te voorkomen. Zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies van welke data dan ook, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. De opdrachtgever is gehouden schadevoorkomende en - in een voorkomend geval ook - schadebeperkende maatregelen te treffen.

  7.4 Inseego is niet aansprakelijkheid voor de verbindingskosten van de telefonie/internetoperator waarmee de opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten teneinde de door Inseego geleverde goederen/diensten uitwerking te laten krijgen.
 8. Garantie

  8.1 Op door Inseego geleverde goederen (hardware) rust 24 maanden een "return to factory"-garantie.

  8.2 Transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van montage en demontage, vallen niet onder enige garantie, maar komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Betalingsvoorwaarden

  9.1 Betalingen van facturen door opdrachtgevers dienen zonder enige verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de wijze zoals op de factuur is aangeduid. In tegenstelling tot het in de vorige volzin bepaalde, dienen abonnementsbedragen maandelijks middels domiciliëring bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  9.2 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de Inseego facturen, ook als de opdrachtgever voor haar betalingsverkeer gebruik maakt van de diensten van derden. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag, een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, alsook een schadevergoeding ten belope van 10% op het totale factuurbedrag.

  9.4 Inseego is te allen tijde gerechtigd, ook nadat Inseego met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, alvorens te leveren, van de opdrachtgever te verlangen dat deze financiële zekerheid stelt met betrekking tol de betalingsverplichtingen jegens Inseego. Bij weigering heeft Inseego het recht de overeenkomst te ontbinden.

  9.5 Indien bedragen niet of onvolledig worden voldaan dan wel worden gestorneerd, behoudt Inseego zich het recht voor naar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of te verbreken ten nadele van de opdrachtgever. Achterstallige betalingen blijven te allen tijde onverkort verschuldigd en direct opeisbaar.

  9.6 In geval van vereffening, (aanvraag van) faillissement, uitvoerende of bewarende beslagen of (aanvraag tot) toepassing op de wet van de gerechtelijke reorganisatie of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrij kan beschikken over zijn volledig vermogen, dan wel wanneer zijn solvabiliteit in het gedrang komt, zijn de vorderingen van Inseego onmiddellijk opeisbaar en is Inseego gerechtigd de overeenkomst te ontbinden/verbreken ten nadele van de opdrachtgever.
 10. Ontbinding of een verbreking

  Inseego is ingeval van een ontbinding of een verbreking ten nadele van de opdrachtgever gerechtigd op een vergoeding die evenveel bedraagt als de bedragen waarop Inseego recht op zou hebben gehad indien de opdrachtgever de overeenkomst tot de einddatum had uitgevoerd, te vermeerderen met een vergoeding voor de aantoonbare schade die voormelde bedragen overstijgt.
 11. Klachten

  11.1 Opdrachtgever is verplicht het werk en het geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk of na levering op zichtbare gebreken te controleren. In het geval van zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Inseego mededeling te doen, bij gebreke waarvan het werk of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard. Inseego is niet aansprakelijkheid voor gebreken aan (de werking van) de hardware wanneer de hardware niet door Inseego zelf werd geïnstalleerd.

  11.2 Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen twee maanden na voltooiing van het werk of na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Inseego worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of het geleverde goed volledig geacht wordt te zijn aanvaard.

  11.3 Een klacht over de goederen geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 12. Geschillen en toepasselijk recht

  Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgevers en Inseego mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Brussel onder toepassing van het Belgische recht.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.

Inseego